ระบบคำนวณหน่วยภาระงานหรือ LoadUnit เป็นระบบที่จะช่วยในการทำการบันทึกภาระงานของข้าราชการ สาย ก และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ลักษณะการทำงานของระบบนี้จะอาศัยปฏิทินในการอ้างอิงการบันทึกกิจกรรมหรือภาระงาน ผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานจะต้องทำการ Logon เข้าระบบก่อน

เนื่องจากกิจกรรมหรือภาระงานถูกกำหนดมาจากมหาวิทยาลัย (รายละเอียดกิจกรรมหรือภาระงานดูได้ที่นี่ Version ธันวา 2558) ซึ่งจะมีชนิดและรายละเอียดค่อนข้างมาก เพื่อความสะดวกต่อการทำงาน ระบบนี้จึงจะอาศัยการทำ mapping กิจกรรมมาอยู่ในรูปแบบที่แต่ละผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้เช่น กิจกรรมที่ชื่อ "การให้บริการของบุคลากรทางแพทย์ , ทันตแพทย์(OPD)" ก็อาจจะใช้คำว่า "ออก OPD" แทนได้ และสามารถจัดเก็บกิจกรรม (จัดทำ Profile) ที่แต่ละผู้ใช้ต้องการเรียกใช้แยกออกมาจาก กิจกรรมทั้งหมดที่มีปริมาณมากมาย ก็จะทำให้สะดวกต่อการเรียกใช้

User Login
 รหัสบุคลากร:
 PIN:
รหัสบุคลากร หมายถึงรหัสประจำตัวเป็นตัวเลขไม่เกิน 5 หลัก สำหรับรหัส PIN จะเป็นเลข 4 หลัก เริ่มแรกจะใช้รหัส PIN เดียวกันกับรหัสในระบบ OPD ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ได้และ รหัสที่เปลี่ยน จะมีผลกับระบบ Load Unit เท่านั้น จะไม่ไปเปลี่ยนรหัส PIN ของระบบ OPD ข้อมูลรายชื่อ อาจารย์ มาจากฐานข้อมูลของระบบโรงพยาบาล ดังนั้นอาจจะตกหล่นในกรณีที่เป็น อาจารย์ ใหม่ หากอาจารย์ท่านใดไม่สามารถ Logon ได้ กรุณาแจ้งด้วยครับ โดยการเมลไปขอเพิ่มหรือแก้ไขรหัสที่ ไชยยันต์ ปาละมาณ ขอสงวนสิทธิตอบเมลเฉพาะเมลที่สามารถระบุได้ว่าเป็นของ อาจารย์ ที่ส่งเมลจริง

กรุณาศึกษาระเบียบและข้อตกลงการใช้งาน หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง กรุณาติดต่อ รอง.คณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ โดยตรง


ที่ปรึกษา: ผศ.นพ. สุเชษฐ์ ชินไพโรจน์
รองคณบดี ฝ่ายเวชสารสนเทศ
ระบบนี้พัฒนาและทดสอบกับ IE ,Chrome, FireFox
ควรใช้ความละเอียด 1024x768
พัฒนาโดย: กิตติภูมิ วรฉัตร
ดูแลต่อโดย:ไชยยันต์ ปาละมาณ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

ระบบสำหรับงานการเจ้าหน้าที่
Logon page of Load Unit