รายงาน บริหาร บุคลากร ภาระงาน ข้อมูลต่างๆ โทรศัพท์ เอกสารคุณภาพ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
รพ.สงขลานครินทร์
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาโรงพยาบาล
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการจัดการด้านยา
รพ.สงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์
รายงานประชุมคณะกรรมการ COVID
กลุ่มใหญ่
กลุ่มย่อย
รายงานประชุมเวชระเบียน
มติที่ประชุม รพ.
ทีมบริหาร รพ.
กรรมการบริหาร รพ.
ที่ประชุม อื่นๆ
ข้อมูลส่วนตัว
ค้นหาบุคลากร
โอนเงินเข้าบัญชี / เอกสารรับรองเงินเดือนและรายได้
การถ่ายเอกสาร
อาคารสถานที่
พิมพ์ใบรับรองภาษี ที่จ่ายเงินโดยคณะแพทยศาสตร์ (PREMIUM)
พิมพ์ใบรับรองภาษี ที่จ่ายเงินโดยคณะแพทยศาสตร์ (สาขาขาดแคลน ค่าเวร ค่าล่วงเวลา ฯลฯ)
พิมพ์ใบรับรองภาษี ที่จ่ายเงินโดยมหาวิทยาลัยฯ(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
พิมพ์ใบรับรองภาษี ที่จ่ายเงินโดยมหาวิทยาลัยฯ(เฉพาะ พนักงานเงินรายได้)
หน่วยงาน
ฉุกเฉิน
ความเสี่ยง
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกคณะแพทย์ สู่เครือข่ายภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดูแลโดย : กิตติภูมิ วรฉัตร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในกรณีที่ต้องการติดต่อเรื่องข้อมูลที่เป็นส่วนตัว เช่นขอรหัสผ่าน กรุณาใช้เมลที่ระบุตัวตนได้เช่นเมลของคณะแพทย์(@medicine.psu.ac.th) หรือของมหาวิทยาลัย(@psu.ac.th)
ที่มีชื่อของท่านเป็นส่วนหนึ่งของเมล และกรุณาอธิบายความต้องการมาให้ละเอียดด้วย ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการใดๆให้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จากเมลที่ติดต่อมา