รายงาน บริหาร บุคลากร ภาระงาน ข้อมูลต่างๆ โทรศัพท์
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
รพ.สงขลานครินทร์
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาในโรงพยาบาล
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยา
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์
รายงานประชุมเวชระเบียน
มติ/กรรมการคณะ (pdf)
มติที่ประชุม รพ.
ทีมบริหาร รพ.
กรรมการบริหาร รพ.
ที่ประชุม อื่นๆ
ข้อมูลส่วนตัว
ค้นหาบุคลากร
โอนเงินเข้าบัญชี / เอกสารรับรองเงินเดือนและรายได้
การถ่ายเอกสาร
อาคารสถานที่
พิมพ์ใบรับรองภาษี ที่จ่ายเงินโดยคณะแพทยศาสตร์ (สาขาขาดแคลน ค่าเวร ค่าล่วงเวลา ฯลฯ)
พิมพ์ใบรับรองภาษี ที่จ่ายเงินโดยมหาวิทยาลัยฯ(ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย)
พิมพ์ใบรับรองภาษี ที่จ่ายเงินโดยมหาวิทยาลัยฯ(เฉพาะ พนักงานเงินรายได้)
หน่วยงาน
ฉุกเฉิน
ยินดีต้อนรับ
สมาชิกคณะแพทย์ สู่เครือข่ายภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดูแลโดย : กิตติภูมิ วรฉัตร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในกรณีที่ต้องการติดต่อเรื่องข้อมูลที่เป็นส่วนตัว เช่นขอรหัสผ่าน กรุณาใช้เมลที่ระบุตัวตนได้เช่นเมลของคณะแพทย์(@medicine.psu.ac.th) หรือของมหาวิทยาลัย(@psu.ac.th)
ที่มีชื่อของท่านเป็นส่วนหนึ่งของเมล และกรุณาอธิบายความต้องการมาให้ละเอียดด้วย ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการใดๆให้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จากเมลที่ติดต่อมา